Regulamin

Regulamin serwisu biletynahokej.pl

Definicje:

Serwis - serwis biletynahokej.pl wraz z oprogramowaniem którego właścicielem jest DWR SP. Z O.O. z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 9, posiadająca NIP 7352856614 wpisaną do KRS pod numerem 0000446331

Klient - użytkownik serwisu biletynahokej.pl który ma możliwość składania zamówień na towary i usługi (Świadczenia) oferowane w Serwisie.

Partner - firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oferująca swoje towary, usługi lub świadczenia (Świadczenie) poprzez Serwis www.biletynahokej.pl

Świadczenie - propozycja usługi, świadczenia lub towaru oferowana za pośrednictwem Serwisu www.biletynahokej.pl Klientom.

Zamówienie - złożenie poprzez system Serwisu www.biletynahokej.pl dyspozycji zamówienia Świadczenia oraz wniesienie stosownej Opłaty, będącej zaliczką w wysokości 100% wartości zamawianego Świadczenia

Zapłata - zapłata za oferowane Świadczenie lub wpłata zaliczki w wysokości 100% ceny oferowanego przez Partnera Świadczenia za pośrednictwem systemu Serwisu www.biletynahokej.pl


Serwis publikuje oferty własne oraz oferty Partnerów podając dokładny opis oferty, warunki dostawy oraz inne ważne informacje związane z realizacją Świadczenia.

Partnerem Serwisu zostać może każda firma, która zawrze z Serwisem stosowną umowę.

Klientem Serwisu może być każda osoba fizyczna lub prawna, a korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji czy zakładania konta.

Zamawiając Świadczenia Klient wnosi Opłatę w podanej na stronie cenie Świadczenia.

Za realizacje Świadczenia, jego jakość, terminowość i rzetelność odpowiada Partner oferujący Świadczenie.

Jeśli w ofercie Świadczenia nie zaznaczono inaczej, każda sprzedaż dokonywana przez Serwis dokumentowana jest fakturą VAT.

Jeśli z jakiś przyczyn realizacja zamówienia nie będzie możliwa w sposób satysfakcjonujący Klienta i warunki realizacji Zamówienia nie zostaną potwierdzone może zostać ono anulowane.

W przypadku anulowania Zamówienia Opłata zostanie w całości zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od daty anulowania Zamówienia.

Świadczenia oferowane przez Partnerów mogą być limitowane pod względem terminów realizacji, lokalizacji i innych czynników - szczegółowy opis wszelkich ograniczeń znajduje się zawsze w opisie Świadczenia.

Wszelka korespondencja Serwisu w związku ze Złożonym przez Klienta Zamówieniem i jego realizacją przez Partnera prowadzona jest poprzez pocztę elektroniczną na adres podany przy zamówieniu. Serwis nie wyklucza korzystania także w komunikacji z podanego numeru telefonu.

Wszelkie dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia i zostają przekazane Partnerowi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionego Świadczenia.

Wszelkie wynikłe spory mogące wyniknąć na polu realizacji Zamówienia strony będą starały się rozwiązać polubownie, a każda ze stron może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę.


Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod telefonem 18 5409181 lub mailem info@biletynahokej.pl

Partnerzy

Media